ملاقات با استاندار محترم استان آذربایجانغربی ـ اسفند ۹۲

ملاقات با مهندس سعادت استاندار محترم استان آذربایجانغربی ـ اسفند ۹۲

و اهدای لوح تقدیر به ایشان

 

کلیک کنید

ملاقات با استاندار محترم استان آذربایجانغربی-اسفند92

ملاقات با استاندار محترم استان آذربایجانغربی-اسفند92

ملاقات با استاندار محترم استان آذربایجانغربی-اسفند92

ملاقات با استاندار محترم استان آذربایجانغربی-اسفند92

ملاقات با استاندار محترم استان آذربایجانغربی-اسفند92

ملاقات با استاندار محترم استان آذربایجانغربی-اسفند92


پاسخ دهید

دیدگاه شما