مراسم افطار در گوموش خانه ترکیه در شب ۱۹ رمضان

 

مراسم افطار در گوموش خانه ترکیه در شب ۱۹ رمضان با مشارکت نمایندگان موسسه یس

 

کلیک کنید

مراسم افطار در گوموش خانه ترکیه در شب 19 رمضان با مشارکت نمایندگان موسسه یس

مراسم افطار در گوموش خانه ترکیه در شب 19 رمضان با مشارکت نمایندگان موسسه یس

مراسم افطار در گوموش خانه ترکیه در شب 19 رمضان با مشارکت نمایندگان موسسه یس

مراسم افطار در گوموش خانه ترکیه در شب 19 رمضان با مشارکت نمایندگان موسسه یس


پاسخ دهید

دیدگاه شما